Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi əsaslarını və əlaqədar subyektlərin hüquqlarını müəyyən edir, aralarında yaranan münasibətləri tənzimləyir.

 

Ümumi müddəalar

Elektron imza

▪ Sertifikat xidmətləri, sertifikatlaşdirma

▪ Elektron sənəd

Elektron sənəd dövriyyəsi

▪ Xüsusi müddəalar 

▪ Yekun müddəalar