NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI RABİTƏ VƏ YENİ TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİNİN STRUKTURU AŞAĞIDAKI SXEMDƏ GÖSTƏRİLMİŞDİR